Cysylltiadau Cyhoeddus

Mae hi'n allweddol i Positif a'n cleientiaid ein bod ni'n dilyn y newyddion diweddaraf, yn enwedig yn yr hinsawdd sydd ohoni lle mae'r cyfryngau yn awchu am straeon bedair awr ar hugain y dydd. Bydd Positif yn dilyn hynt unrhyw gynnwys rydych chi wedi ei greu ac yn dilyn pob stori sy'n ymddangos amdanoch yn y wasg. Mae cadw mewn cysylltiad uniongyrchol a rheolaidd gyda newyddiadurwyr, colofnwyr a golygyddion yn rhan greiddiol o'n gwaith i feithrin perthynas rhwng ein cleientiaid a'r cyfryngau.

Gallwn ddweud wrth bobl am eich llwyddiannau diweddar a'ch cynorthwyo i gadw mewn cysylltiad gyda gwleidyddion a rhanddeiliaid eraill trwy gylchlythyrau, cylchgronau ac e-fwletinau. Gallwn ysgrifennu a pharatoi cynnwys a rhoi cyngor i chi ynglŷn â sut i ddosbarthu newyddion er mwyn cyrraedd cynulleidfa ehangach.

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau fydd yn eich helpu i greu a rheoli eich neges ar draws y platfformau cywir i chi. Gall hyn gynnwys cymysgedd o rai, neu bob un, o'r canlynol yn dibynnu ar eich anghenion a'ch cyllideb benodol chi:

  • ymateb i ymholiadau gan newyddiadurwyr;
  • rheoli argyfwng;
  • strategaethau cyfathrebu;
  • cynllunio eich gweithgarwch cyfathrebu a manteisio ar gyfleoedd PR;
  • ysgrifennu a gosod datganiadau i'r wasg, straeon ac eitemau nodwedd;
  • darparu cyngor a hyfforddiant cyn cyfweliadau gyda'r wasg;
  • gweithio gyda'n tîm materion cyhoeddus i greu cyfleoedd cyfathrebu gwleidyddol i ehangu eich ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd; a
  • monitro llwyddiant camau allweddol yn eich ymgyrch cyhoeddusrwydd