Cynhadledd Comisiwn Silk - Llefydd am ddim ar gael!

GWAHODDIAD I FYNYCHU CYNHADLEDD HANNER DIWRNOD AR GOMISIWN SILK RHAN II

Beth all newid yn y setliad datganoledig olygu i chi?

Lawnsiwyd y Comisiwn Silk ar Ddatganoli yng Nghymru gan cyn Ysgrifenydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan ar 11 Hydref 2011. Sefydlwyd y Comisiwn annibynol er mwyn adolygu y sefyllfa gyllidol a chyfansoddiadol yng Nghymru. Rhanwyd y cylch gorchwyl yn ddwy ran – edrychodd Rhan 1 ar atebolrwydd cyllidol a chyhoeddwyd yr adroddiad hwnnw yn Nachwedd 2012. Mae’r Comisiwn yn awr wedi galw am dystiolaeth parthed Rhan II, pwerau i’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan alw am fewnbwn erbyn 1 Mawrth 2013.

Cynhelir y gynhadledd yn adeilad y Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar fore’r 17eg o Ebrill a fe’i rhedir fel partneriaeth nid am elw rhwng y Sefydliad Bevan, Prosiect DG Undeb Sy’n Newid, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Positif.

Bwriedir y gynhadledd i edrych ar amlinelliad Rhan II Silk -
Adolygu pwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng ngoleuni profiad ac argymell diwygiadau i’r trefniadau cyfansoddiadol presennola fyddai’n galluogi Senedd y Deyrnas Unedig a Chynulliad Cenedlaethol Cymru i wasanaethau pobl Cymru yn well.

Edrychir hefyd ar ble ydym o ran Rhan 1 heddiw yn nhermau datganoli trethi a phwerau benthyca i Gymru.

Bydd llu o arbenigwyr yn bresennol o bob maes polisi er mwyn cael amlinelliad o beth mae datganoli wedi llwyddo a beth mwy y gellir ei wneud gyda’r pwerau sy’n newid. Byddwn yn edrych ar y goblygiadau cyfreithiol gydag arbennigwr wrth law ynghyd â chael trafod yr ymynghoriad gyda’r Comisiwn Silk ei hun.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn ac er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â susan@positifgroup.co.uk